Banner Image

Privaatsuspoliitika

Viru Hambakliinik OÜ-l on kohustus kaitsta enda patsientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Viru Hambakliinik OÜ-s kehtivad isikuandmete töötlemise põhimõtted rakenduvad siis, kui patsient on avaldanud soovi kasutada või on juba kasutanud Viru Hambakliinik OÜ poolt osutatavaid raviteenuseid. Kõik kehtivad põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.

I Mõisted

1. Patsient – füüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Viru Hambakliinik OÜ poolt pakutavaid raviteenuseid.
2. Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.
3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).
4. Terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.
5 Viru Hambakliinik – Viru Hambakliinik OÜ (Hobujaama 4, Tallinn).

II Üldsätted

2.1 Viru Hambakliinik rakendab seaduslikke, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi abinõusid, et tagada turvaline isikuandmete töötlus.
2.2 Viru Hambakliinik võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis Viru Hambakliinik.

III Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida kogume patsiendilt ning registritest on järgnevad:
1. Patsienti tuvastavad isikuandmed – patsiendi nimi; isikukood.
2. Patsiendi kontaktandmed – mobiil; kodune telefon; elukoha aadress; e-post.
3. Patsiendi ravikindlustuse andmed – ravikindlustuse kehtivus Eesti Haigekassas.
4. Patsiendi terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta. Patsiendi terviseandmed võivad pärineda nii patsiendilt endalt (sh ka esindajalt) kui ka E-tervisest.
5. Patsiendi finantsandmed – regulaarsed sissetulekud ning igakuised kohustused (näit. laenude ja liisingute kuumaksed; krediitkaartide ja arvelduskrediidi kasutatud limiit).
6. Patsiendi tegevusala, töökoht – patsiendi tegevusala (näit. ettevõtja, spetsialist/ametnik, teenindaja) ning töökoht (näit. ettevõtte nimi ning ametikoht).

IV Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Isikuandmete töötlemine Viru Hambakliinikus toimub järgnevatel eesmärkidel ning alustel:
4.1 Hambaravi teenuste osutamiseks – ennetamaks ning ravimaks inimeste suuõõne- ja hambahaiguseid.
4.2 Pakkuda patsiendi soovil järelmaksu. Enda kohta käivaid finantsandmeid (sh tegevusala ja töökoht) avaldab patsient vaid järelmaksu soovi korral. Andmete töötlemise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest.
4.3 Eesmärgiga viia läbi patsiendi eelneval nõusolekul patsiendi rahulolu uuringuid.

V Isikuandmete edastamine

Viru Hambakliinikul on õigus või kohustus edastada patsiendi tuvastavaid isikuandmeid ning kontaktandmeid:
5.1 Ettevõtetele, kellega koostöös pakub Viru Hambakliinik järelmaksu. Edastamise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest ning lepingutest.
5.2 Ettevõtetele, kes pakuvad krediidihaldusteenuseid. Andmed edastatakse vaid juhul, kui patsiendil on Viru Hambakliiniku ees täitmata rahaline kohustus. Andmete edastamise õigus tuleneb võlaõigusseadusest.
5.3 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VI Terviseandmete edastamine

Viru Hambakliinikul on õigus või kohustus edastada patsiendi terviseandmeid järgnevatele asutustele/ettevõtetele:
6.1 Tervise infosüsteemi (E-tervis). Edastamisele kuulub toimunud visiidi info. Edastamise kohustus tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seadusest.
6.2 Eesti Haigekassasse. Edastamisele kuulub visiidi info juhul, kui hambaraviteenuse eest tasub Eesti Haigekassa. Edastamise kohustus tuleneb ravikindlustuse seadusest ning Viru Hambakliiniku ja Eesti Haigekassa vahelistest lepingutest.
6.3 Teistele raviasutustele (sh hambalaborid). Edastamisele kuuluvad need terviseandmed, mis on vajalikud, et osutada patsiendile raviteenuseid või valmistada proteetilisi töid.
6.4 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VII Isikuandmete avaldamine

Viru Hambakliiniku poolt kogutud isikuandmeid avaldatakse juhul, kui:
7.1 selleks avaldab soovi patsient või tema seaduslik esindaja.
7.2 avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

VIII Andmete säilitamine

8.1 Viru Hambakliinik säilitab patsientide terviseandmeid 110 aastat alates patsiendi sünnist. Kohustus tuleneb määrusest „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“.
IX Patsiendi õigused
9.1 Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega (sh saada väljatrükke ja koopiaid enda kohta käivate isikuandmete kohta).
9.2 Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed.
9.3 Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui seda võimaldab seadus.
9.4 Võtta tagasi enda nõusolek patsientide rahuloleku uuringus osalemiseks.
9.5 Esitada kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), kui patsient leiab, et isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning riivab tema eraelu.

X Andmekaitsespetsialisti kontakt

10.1 Patsiendid võivad pöörduda isikuandmete töötlusega seotud päringute ja kaebustega Viru Hambakliiniku andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil kaidi@viruhambakliinik.ee või Hobujaama 4, IV korrus, 10151 Tallinn.

XI Analüütika

11.1 Www.viruhambakliinik.ee kasutab Google analüütikatarkvara ja mõõdab sellega veebilehe külastatavust. Saadud andmed aitavad mõista külastajate käitumist lehel ja selle tulemusena saame muuta kasutust külastajatele mugavamaks. Google analüütikatarkvara kasutab mitmeid küpsiseid, mille abil saame teada, kas veebilehe külastajad on sellel varem viibinud. Kui teie arvutis on sellised küpsised olemas, annab teie veebilehitseja sellest meile teada; kui teil neid aga veel pole, siis pakume neid teie veebilehitsejale. Sel moel on meil võimalik teada saada meie üksikkasutajate arv ja külastamise sagedus. Neid küpsiseid kasutatakse ainult statistika eesmärkidel ja üksikkasutajaid ei ole võimalik nende abil tuvastada. Külastajate isikuandmeid seejuures Google’ile ei edastata. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”.
11.2 Muud küpsised – Www.viruhambakliinik.ee lehele on lisatud kolmandate osapoolte sisu (näit. Facebooki küpsised).
11.3 Küpsiste piiramine või loobumine – selleks tuleb seadistada enda veebilehitseja vastava eelistuse järgi.